Parafialna Rada Duszpasterska

 Kościół... nie żyje w pełni ani też nie jest
doskonałym znakiem Chrystusa wśród ludzi,
jeżeli wraz z hierarchią nie istnieje i nie pracuje
autentyczny laikat" ("Ad Gentes" nr 21)

Kadencja od 2012 do 2015 r.

Sekretarz Rady: Franciszek Pasiut

Członkowie:

Z URZĘDU:

 1. Ks. Proboszcz Józef Wałaszek
 2. Jan Ziomek

Z WYBORU:

 1. Franciszek Pasiut (Podegrodzie)
 2. Józef Gorczowski (Podegrodzie)
 3. Krzysztof Bodziony(Podegrodzie)
 4. Andrzej Pasoń (Podegrodzie)
 5. Antoni Babik (Gostwica)
 6. Antoni Szczygieł (Gostwica)
 7. Józef Pasoń (Mokra Wieś)
 8. Mariusz Karpierz (Juraszowa)
 9. Antoni Laciuga (Rogi)
 10. Janusz Święs (Naszacowice)
 11. Czesław Bodziony (Stadła)
 12. Stanisław Ciągło (Wyglanowice)

Z NOMINACJI:

 1. Hieronim Świechowski
 2. Kazimierz Hejmej
 3. Czesław Bodziony z Podegrodzia
 4. Stanisław Gąsiorowski

Wyciąg ze Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

Parafialna Rada Duszpasterska, jako zwyczajna forma oddziaływania apostolskiego w parafii jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza w działalności duszpasterskiej (por. kan. 536 §§ l-2 KPK).
Do kompetencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej należą wyłącznie sprawy duszpasterskie.
Działalność Parafialnej Rady Duszpasterskiej wyraża się w pracy nad pogłębianiem religijnej świadomości parafian i budzeniu postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, w trosce o wychowanie chrześcijańskie, kult i wymiar społeczny Ewangelii, a także w budzeniu i rozwijaniu inicjatyw apostolskich wśród parafian, wyrażaniu opinii w sprawach parafii oraz wysuwaniu propozycji i wniosków, dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.
Do proboszcza należy zwoływanie Rady, przewodniczenie jej posiedzeniom, ustalenie porządku obrad, nadzór nad wykonaniem podjętych ustaleń oraz reprezentowanie Rady.

1. Nazwa, teren działania, siedziba i cele statutowe

& 1. Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium apostolstwa świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich oraz zalecenia Synodu Diecezji Tarnowskiej, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Jakuba Ap. Starszego w Podegrodziu powołuje społeczny organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.
& 2. Powołanemu organowi doradczemu nadaje się nazwę: "Rada Parafialna przy kościele św. Jakuba Ap. Starszego w Podegrodziu".
& 3. Rada Parafialna działalnością swoją obejmuje teren parafii pod wezwaniem św. Jakuba Ap. Starszego i ma siedzibę w domu parafialnym.
& 4. Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Rada Parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.
& 5. Wykonanie tych zadań wymaga od członków Rady Parafialnej dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Dlatego członkowie Rady winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną przez lekturę, słuchanie wykładów i udział w kursach czy seminariach.

2. Kompetencje

& 6. Rada Parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii ( Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536 & 2 ), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.
& 7. Sprawy personalnej obsady duchowieństwa parafialnego nie wchodzą w zakres kompetencji Rady Parafialnej.
& 8. Określenie zakresu kompetencji Rady Parafialnej w sprawach finansowych należy do biskupa diecezjalnego.
& 9. Rada Parafialna po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały; są one wyrażeniem opinii i przygotowaniem decyzji, a więc radą dla proboszcza, który jest w sumieniu obowiązany rady tej wysłuchać, z nią się liczyć - jeśli uzna ją za słuszną - powinien w miarę możliwości postanowienia Rady Parafialnej wprowadzać w życie.
& 10. Do wykonywania postanowień Rady Parafialnej niezbędne jest czynne włączenie się członków Rady.
& 11. Jeżeli realizacja jakiegoś postanowienia Rady Parafialnej, zdaniem proboszcza, nie jest z jakichś względów możliwa, proboszcz powinien swoje stanowisko wobec członków Rady umotywować.
& 12. Sprawy sporne między Radą Parafialną a proboszczem rozstrzyga biskup diecezjalny.

3. Skład i liczebność

& 13. W skład Rady Parafialnej wchodzą:
a) proboszcz i jego współpracownicy,
b) przedstawiciel katechetek świeckich,
c) przedstawiciele ruchów i organizacji katolickich działających na terenie parafii,
d) przedstawiciele katolików świeckich
& 14. Członków Rady Parafialne powołuje proboszcz, od jego uznania zależy też liczba członków Rady.
& 15. W czasie trwania kadencji dopuszcza się możliwość kooptacji nowych członków Rady Parafialnej zarówno przez proboszcza, jak i na wniosek aktualnych członków Rady za zgodą proboszcza.
& 16. Skład Rady Parafialnej i jego zmiana podlegają zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego.
& 17. Na posiedzeniu Rady Parafialnej, poświęcone jakiejś szczegółowej tematyce, mogą być zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby nie będące członkami Rady.

4. Kadencja

& 18. Kadencja Rady Parafialnej trwa 3 lata. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie, wskazane jest jednak, aby część składu Rady Parafialnej uległa odnowieniu. & 19. Osoba, która jest członkiem Rady Parafialne przez pięć kolejnych kadencji, powinna przynajmniej przez jedną kadencję pauzować.
& 20. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Parafialnej następuje na skutek śmierci, rezygnacji lub opuszczenia terenu parafii.
& 21. Członek Rady opuszczający parafię, lecz wyrażający wolę dalszej współpracy, może mandat zachować po uzyskaniu zgody proboszcza.
& 22. Wygaśnięcie mandatu może także nastąpić przez wykluczenie członka Rady Parafialnej z powodu postępowania niezgodnego ze statutem Rady. Decyzję taką podejmuje proboszcz po uprzednim przedłożeniu okoliczności uzasadniających wykluczenie. Członek Rady Parafialnej, wobec którego wysuwa się zarzuty, winien być obecny na posiedzeniu Rady i ma prawo do obrony.
& 23. Rozpatrywanie sprawy obwinionego członka Rady Parafialnej na posiedzeniu Rady nie będzie podejmowane, o ile zgłosi on taki wniosek z równoczesną dobrowolną rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Radzie Parafialnej.
& 24. Rada Parafialna może się rozwiązać na wniosek przynajmniej 2/3 liczby członków.
& 25. Zmiana proboszcza wymaga powołania nowej Rady Parafialnej.

5. Posiedzenia

& 26. Posiedzeniem Rady Parafialnej przewodniczy proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca. & 27. Częstotliwość posiedzeń Rady Parafialnej zależy od uznania proboszcza i aktualnych potrzeb parafii. Posiedzenia winny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Przynajmniej raz w roku powinno odbyć się otwarte posiedzenie Rady Parafialnej, by umożliwić wiernym zapoznanie się z jej pracami. & 28. Porządek obrad i tematy, które mają być omawiane, ustala proboszcz w porozumieniu przynajmniej z niektórymi członkami Rady Parafialnej. Porządek dzienny posiedzenia powinien być podany wcześniej do wiadomości wszystkich członków Rady.
& 29. Członkowie Rady Parafialnej mają prawo poruszania wszystkich istotnych problemów parafii. Porządek obrad na końcu winien zawierać punkt " wolne wnioski ".
& 30. Członkowie Rady Parafialnej mają też prawo proponować tematy następnych posiedzeń.
& 31. Każde posiedzenie Rady Parafialnej powinno być zwięźle protokołowane. Protokół winien być odczytany i zatwierdzony na następnym posiedzeniu Rady.

6. Prawa i obowiązki członków Rady Parafialnej

& 32. Członkowie Rady Parafialnej powinni uczestniczyć w duchowym i organizacyjnym życiu parafii. Obowiązuje ich ofiarna praca na rzecz Kościoła i wspólnoty parafialnej.
& 33. Obowiązkiem członka Rady Parafialnej jest uczestniczenie w posiedzeniach Rady i realizacji postanowień Rady.
& 34. Członkowie Rady Parafialnej mają prawo wypowiadania się na temat duszpasterstwa parafialnego, działalności społecznej we wspólnocie parafialnej i inspirowanie nowych form pracy.
& 35. Udział w Radzie Parafialnej jest honorową pracą społeczną.

7. Statut, jego uchwalenie i zatwierdzenie

& 36. Uchwalenie przez Radę statutu i wprowadzenie zmian wymaga uchwały powziętej większością 2/3 głosów i zgody proboszcza.
& 37. Statut i ewentualne zmiany wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego.