Święty O. Stanisław Papczyński

Z parafii Podegrodzie pochodzi św. O. St. Papczyński. Urodził się 18 maja 1631 w wielodzietnej rodzinie. Jego pobożni rodzice na chrzcie nadali mu imię Jan. Ojciec był sołtysem, kowalem, zarządca majątku kościelnego. Jego matka była bardzo wrażliwą i pobożną niewiastą. Papczyński uczył się w Podegrodziu, Nowym Sączu, Jarosławiu, Podolińcu, Lwowie i Rawie Mazowieckiej.

W 1654 roku wstąpił do zakonu Ojców Pijarów. Już od pierwszych dni nowicjatu był zakonnikiem wyróżniającym się gorliwością, pobożnością i dbałością o wypełnienie reguł zakonnych. Szybko dała się poznać jego duchowa dojrzałość. Tęsknota za całkowitym oddaniem się Bogu w życiu według ślubów zakonnych sprawiła, że o. Stanisław bezkompromisowo sprzeciwiał się próbom łagodzenia klasztornej surowości. Wskutek konfliktów dotyczących jego dążeń do pierwotnej duchowości pijarskiej, poprosił papieża o zwolnienie ze ślubów. Nie oznaczało to jednak, że zrezygnował z życia zakonnego. Po wielu trudnościach zgromadził małą wspólnotę marianów w pustelni w Puszczy Korabiewskiej (dziś Mariańskiej) koło Skierniewic i napisał dla nich "Regułę życia". Pomimo wielu przeszkód jakie napotykał O. Stanisław nie zniechęcał się i z wielkim uporem budował wspólnotę zakonną. Zatwierdzenie nowego zgromadzenia przez Stolicę Apostolską miało miejsce 24 listopada 1699r. Ojciec Papczyński zmarł w opinii świętości 17 września 1701r. i został pochowany w kościele Wieczerzy Pańskiej w Nowej Jerozolimie (dzisiaj Góra Kalwaria koło Warszawy).

W swoim apostolacie i życiu duchowym szczególną uwagę zwrócił na szerzenie czci Maryi Niepokalanej. Ten przywilej Matki Najświętszej był mu bardzo drogi. Mówił o nim w kazaniach, pisał na ten temat. Momentem przełomowym w życiu O. Papczyńskiego był 11 grudnia 1670 roku, kiedy to dokonał całkowitego ofiarowania się Bogu i Bogurodzicy Dziewicy Niepokalanej z zamiarem założenia Zakonu Marianów. Ojciec Papczyński żył w epoce "Trylogii Sienkiewicza i odsieczy wiedeńskiej. Sam towarzyszył wojskom polskim w kampanii wojennej przeciw Turkom na Ukrainie w 1674r. Widział, jak ludzie schodzą z tego świata nie przygotowani na spotkanie z Bogiem. Miał też często mistyczne przeżycia cierpień dusz czyśćcowych, po których powtarzał: "Módlcie się bracia za dusze czyśćcowe, bo nieznośne cierpią męczarnie". Powodowany współczująca miłością, swoją modlitwą i ofiarą niósł im pomoc. Ten swój charyzmat tchnął również w założoną przez siebie rodzinę zakonną. Ojciec Stanisław poświęcą się niestrudzenie pracy duszpasterskiej widząc jak bardzo potrzebują ewangelizacji wszystkie warstwy społeczne. Spieszył z pomocą także ludziom ubogim i dlatego nazywany był "Ojcem ubogich". Był tez gorliwym apostołem trzeźwości, świadomym jak wielkim problemem jest alkoholizm. Gdy zaistniały odpowiednie warunki, marianie podjęli starania o beatyfikację swego założyciela. Rozpoczęty w 1767r. proces beatyfikacyjny został przerwany w 1775r. Później sytuacja polityczna Polski nie pozwoliła na jego wznowienie. Uczyniono to dopiero w 1952r. Zaś 13 czerwca 1992r. Jan Paweł II wydał dekret o heroiczności cnót o. Papczyńskiego. Czytamy w nim między innymi: "Uznaje się za rzecz pewną, że Sługa Boży Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński praktykował cnoty teologalne wiary, nadziei i miłości Boga i bliźniego, jak również cnoty kardynalne roztropności, męstwa oraz cnoty z nimi związane w stopniu heroicznym". Uroczystości beatyfikacyjne miały miejsce 16 września 2007 roku w Licheniu, a główne uroczystości pobeatyfikacyjne w Podegrodziu 20 września tegoż roku.

Papież Franciszek kanonizował ojca Stanisława Papczyńskiego w dniu 5 czerwca 2016 roku.


Polecamy stronę www.papczynski.org w całości poświęconą świętemu O. Stanisławowi Papczyńskiemu.